Samorząd Szkolny


Czym zajmuje się Samorząd Szkolny?

 • reprezentuje całą społeczność uczniowską,
 • jest odpowiedzialny za organizowanie konkursów szkolnych,
 • jest odpowiedzialny za organizowanie imprez szkolnych,
 • współpracuje z Radą Pedagogiczną i Dyrektorem Szkoły,
 • współpracuje z Samorządami Klasowymi,
 • współpracuje z lokalnymi instytucjami,
 • dba o dobre imię i honor szkoły, kultywuje i wzbogaca jej tradycje.

Opiekunowie:

 • mgr Monika Dąbrowska,
 • mgr Magdalena Niegowska,
 • mgr Donata Maciejewska.

Działalność Samorządu Szkolnego:

 • działalność charytatywna, która objawia się m. in. poprzez: zbiórkę pieniędzy i darów na rzecz uczniów, którzy stracili mieszkanie w pożarze lub są ubożsi, realizację projektu np. „Październik – miesiącem dobroci dla zwierząt”, w czasie której pozyskujemy dary i pieniądze dla schroniska dla zwierząt, całoroczna zbiórka nakrętek, udział w akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz włączenie się do akcji „Góra Grosza”;
 • działalność kulturalno-oświatowa, ma na celu uatrakcyjnianie uczniom czasu pozalekcyjnego, poprzez organizowanie dyskotek okolicznościowych, w tym m. in. Andrzejek, zabaw karnawałowych, Walentynek; propagowanie wartości i tradycji kultury polskiej, poprzez organizację apeli okolicznościowych oraz pielęgnowanie ceremoniału i tradycji szkolnej z udziałem pocztu sztandarowego, a nade wszystko organizowanie okolicznościowych konkursów plastycznych i przedmiotowych oraz akcji, tj.: Mikołajki, Walentynki, konkurs całoroczny na najlepszą klasę i projektów UNICEF, które mają uatrakcyjnić życie szkolne i poszerzyć wiedzę uczniów.

Propozycje samorządu uczniowskiego konkursy, akcje i informacje o apelach, znajdziecie co miesiąc na tablicy informacyjnej samorządu na 2 piętrze.
Serdecznie zapraszamy do udziału i wspólnej zabawy!
Samorząd Uczniowski!


Samorząd klas I-III

Opiekunowie:

 • Pani Agnieszka Żelasko,
 • Pani Małgorzata Lazarska.

Samorząd klas I-III Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Kownackiej w Łomiankach realizuje zadania wynikające ze „statutu szkoły”, „planu wychowawczego” oraz realizuje własne założenia mające na celu aktywizowanie uczniów.

Założenia:

 • pobudzanie i aktywizowanie różnych form aktywności uczniów na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły,
 • kształtowanie postawy społecznej, koleżeńskiej, opiekuńczej,
 • rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów,
 • wprowadzenie dziecka w świat wartości uniwersalnych, takich jak: dobro, prawda, piękno,
 • zachęcanie i angażowanie uczniów do wykonywania prac na rzecz klasy, szkoły, środowiska,
 • dbanie o ład i porządek w szkole i poza nią,
 • współudział w organizacji imprez szkolnych i międzyszkolnych,
 • prowadzenie tablicy informacyjnej Małego Samorządu Uczniowskiego,
 • organizacja i udział w akcjach charytatywnych,
 • organizacja konkursów.

Formy realizacji:

 • bieżąca aktualizacja tablicy informacyjnej,
 • organizowanie akcji charytatywnych,
 • organizowanie i przeprowadzenie konkursów dla uczniów klas I- III.

Samorząd klas IV-VIII

Opiekunowie:

 • mgr Magdalena Niegowska,
 • mgr Monika Dąbrowska,
 • mgr Donata Maciejewska.