Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy:

 1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Kownackiej w Łomiankach (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą:  ul. Warszawska 73, 05-092 Łomianki. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Warszawska 73, 05-092 Łomianki lub drogą mailową: sp1lomianki@wp.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Magdalenę Szwech, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.
 3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu:
  1. nawiązania kontaktu z Administratorem, na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na zapewnieniu kontaktu – art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  1. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie, w szczególności odpowiedź na zapytanie w trybie dostępu do informacji publicznej – art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  1. realizacji zadań statutowych przez Administratora – art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  1. dochodzenia i obrony ewentualnych roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres niezbędny do wykonania obowiązku archiwizacyjnego.

 • Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
 • Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom tylko na podstawie przepisów prawa oraz umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 • Posiada Pan/ Pani prawo do:
 • żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • wniesienia skargi na działania Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy podstawę przetwarzania stanowi przepis prawa lub zawarta umowa.
 • Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

————————————————————————————————————–

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Kownackiej w Łomiankach, ul. Warszawska 73, 05-092 Łomianki, Tel. 22 751-15-54, e-mail: sp1lomianki@wp.pl
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest pod numerem tel. tel.+48 601 375 416 , e-mail:  iodo@rt-net.pl

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w oparciu o art. 6 ust. 1 lit:

a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

d) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;

e) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem

3. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji działalności Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Kownackiej w Łomiankach Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom  umożliwiającym  prawidłowe  zarządzanie  SP   1   Łomianki oraz pozwalające na  realizację  zadań  ustawowych.  Dane  powierzane  i  przechowywane są na podstawie i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Wszelkie dane osobowe przetwarzane na potrzeby SP 1 Łomianki przechowywane  będą  na czas wskazany w przepisach prawa. Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie wydanej zgody – do momentu cofnięcia zgody bądź upływu czasu na jaki została udzielona.

5. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, w przypadku, gdy podstawą przetwarzania była wydana zgoda jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. W przypadku danych osobowych, które są wymogiem ustawowym ich podanie jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa, w przypadku danych osobowych, które podawane są dobrowolnie, ich przetwarzanie następuje na podstawie Państwa zgody, jednakże odmowa ich podania skutkować będzie brakiem możliwości zajęcia się Państwa sprawą.