regulamin

Świetlica szkolna

Świetlica – informacje ogólne

Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Kownackiej w Łomiankach zorganizowana jest dla uczniów, którzy dłużej przebywają w szkole ze względu na czas pracy swoich rodziców/ prawnych opiekunów oraz uczniów oczekujących na dodatkowe zajęcia przed lekcjami lub po lekcjach.

Godziny pracy

Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00 – 17:30.

Funkcje świetlicy

Świetlica pełni ważną rolę we współczesnej szkole. To miejsce szczególne w szkolnej przestrzeni. To tutaj uczniowie nabywają kompetencje społeczne, budują relacje z rówieśnikami i ćwiczą rozwiązywać konflikty koleżeńskie. Świetlica wspomaga i uzupełnia prace szkoły, pełniąc funkcje:

 1. Opiekuńczą – zaspokaja podstawowe potrzeby dzieci, takie jak potrzeba: bezpieczeństwa, więzi z innymi, poczucia własnej wartości, ekspresji oraz zapewnia warunki sprzyjające zdrowiu i prawidłowemu wzrastaniu;
 2. Wychowawczą – kształtuje postawy uczniów i ich zachowania, które są niezbędne w życiu społecznym. Przygotowuje uczniów do podejmowania samodzielnych inicjatyw, utrwala zwyczaje związane z zagospodarowaniem czasu wolnego, przestrzeganiem zasad kultury i wzajemnego szacunku;
 3. Dydaktyczną – wspomaga dydaktyczne zadania szkoły, które umożliwiają poszerzenie wiedzy uczniów i kształtowanie różnego rodzaju umiejętności.

Cel główny

Głównym celem działalności świetlicy jest zapewnienie zorganizowanej opieki wychowawczej uczniom przed lekcjami lub po lekcjach oraz stworzenie im optymalnych warunków do rozwoju.

Zadania świetlicy

Do zadań świetlicy należy w szczególności:

 1. stworzenie odpowiednich warunków do nauki i wypoczynku,
 2. dbanie o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie wychowanków,
 3. rozwijanie zainteresowań uczniów,
 4. upowszechnianie aktywnych form spędzania wolnego czasu,
 5. kształtowanie postaw prospołecznych i patriotycznych,
 6. wdrażanie zasad moralnych i współdziałania w grupie,
 7. pielęgnowanie kultury życia codziennego,
 8. niwelowanie trudności dydaktycznych (pomoc w odrabianiu zadań domowych),
 9. rozwijanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Realizując swoje zadania świetlica współpracuje z rodzicami/prawnymi opiekunami, nauczycielami wychowanków oraz specjalistami pracującymi w szkole.

Zajęcia świetlicowe

Podczas pobytu w świetlicy wychowankowie uczestniczą w różnorodnych zajęciach. Świetlica prowadzi, m.in.:

 1. zajęcia plastyczno-manualne: składanie papieru techniką origami, wykonywanie kartek okolicznościowych techniką quillingu, rysowanie kredkami, malowanie farbami, lepienie z plasteliny, rzeźby z masy solnej, gliny;
 2. warsztaty rękodzieła: szycie i tkanie na krosnach, wykonywanie bransoletek z kolorowego sznurka, szydełkowanie;
 3. zajęcia dydaktyczne: zabawy słowne, krzyżówki, rebusy, zgadywanki, zabawy matematyczne, doskonalenie czytania, wspólne czytanie książek, gry planszowe, układanie puzzli;
 4. zajęcia rekreacyjno-ruchowe: zabawy na świeżym powietrzu, zabawy w grupach, ćwiczenia doskonalące sprawność fizyczną, zajęcia sprawnościowe.

Dodatkowo dla uczniów zapisanych do świetlicy zorganizowane są zajęcia rozwijające prowadzone przez nauczycieli:

 1. zajęcia sportowe: prowadzone przez nauczycieli wychowania fizycznego,
 2. zajęcia szachowe: prowadzone przez p. Monikę Czerniak (wychowawcę świetlicy).

Nauczyciele wychowawcy świetlicy:

 • Karolina Kapitańska – kierownik świetlicy,
 • Agnieszka Brzozowska,
 • Monika Czerniak,
 • Monika Murawska,
 • Marta Polna,
 • Ewa Mądra,
 • Paulina Cichosz,
 • Joanna Romanowska.

Darowizna dla świetlicy

Zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazanie darowizny dla Świetlicy Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Kownackiejw Łomiankach. Zebrane środki przeznaczymy na zakup materiałów plastycznych i kreatywnych, zabawek, gier i pomocy edukacyjnych, z których korzystać będą nasi podopieczni.

Numer konta, na który można dokonywać wpłat:

86 8009 0007 0011 4677 2001 0102

Tytuł przelewu: Darowizna dla Świetlicy Szkoły Podstawowej nr 1
im. Marii Kownackiej w Łomiankach 2022/2023