Świetlica – informacje ogólne

Świetlica w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Kownackiej w Łomiankach zorganizowana
jest dla uczniów, którzy muszą przebywać w szkole poza lekcjami ze względu na pracę zawodową rodziców lub ze względu na inne okoliczności uzasadnione bezpieczeństwem
i dobrem dziecka.

Godziny pracy

Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00 – 17:30.

Funkcje świetlicy

Świetlica szkolna jako wewnątrzszkolna instytucja realizująca zadania opiekuńczo – wychowawcze wspomaga i uzupełnia pracę szkoły w następujących zakresach:

 • opiekuńczą – w tym obszarze świetlica zaspokajania podstawowe potrzeby dzieci takie jak: poczucie bezpieczeństwa, akceptacji, radości, jak również zapewnia warunki wspierające prawidłowy rozwój dziecka,
 • wychowania – wywieranie wpływu na dzieci, czego skutkiem powinny być pozytywne zmiany w ich osobowości. Dbanie o relacje rówieśnicze, które mają swoje odzwierciedlenie w funkcjonowaniu w społeczeństwie,
 • dydaktyki – wspomaganie dydaktycznych zadań szkoły na terenie świetlicy,
  dzięki czemu uczniowie poszerzają swoją wiedzę, nabywają nowe umiejętności,
 • oddziaływań profilaktyczno – terapeutycznych – zapobieganie utrwalaniu niewłaściwych wzorców, jak również budowanie prawidłowych wzorców u dzieci
  z zaburzonymi funkcjami psychomotorycznymi, problemami emocjonalnymi
  oraz społecznymi.

Cele świetlicy szkolnej:

 • zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej,
 • stworzenie warunków umożliwiających naukę własną uczniów,
 • zapewnienie pomocy w nauce,
 • propagowanie zdrowego stylu życia,
 • rozwój zainteresowań oraz zdolności uczniów,
 • wspieranie procesu samodzielnej pracy umysłowej,
 • pomoc w identyfikacji oraz wspieranie mocnych stron dziecka,
 • rozwijanie kreatywności uczniów,
 • zapewnienie kulturalnej rozrywki oraz zabawy,
 • wsparcie integracji grupy rówieśniczej,
 • umacnianie właściwych wzorców zachowań współżycia w grupie,
 • wzmacnianie właściwych wzorców kultury osobistej,
 • współpraca z nauczycielami oraz rodzicami uczniów.

Zadania świetlicy

Do zadań świetlicy należy w szczególności:

 • zapewnienie opieki i bezpieczeństwa uczniom przebywającym w świetlicy,
 • pomoc w wyrównywaniu braków i trudności w nauce,
 • wspieranie samodzielnej pracy uczniów,
 • tworzenie warunków do nauki własnej,
 • organizowanie gier i zabaw ruchowych, których celem jest prawidłowy rozwój fizyczny uczniów,
 • rozwijanie zainteresowań uczniów,
 • wpajanie zasad mających na celu dbanie o zdrowie i higienę osobistą,
 • kształtowanie postaw szacunku oraz kultury w stosunku do drugiego człowieka
  oraz środowiska,
 • tworzenie warunków wspierających rozwój psychofizyczny dzieci,
 • współpraca z rodzicami, wychowawcami klas oraz pedagogiem i psychologiem szkolnym.

Zajęcia świetlicowe

Podczas pobytu w świetlicy wychowankowie uczestniczą w różnorodnych zajęciach.
Świetlica prowadzi, m.in.:

 • zajęcia manualne, plastyczne, techniczne (zabawy konstrukcyjne, układanki, puzzle, malowanie farbami, rysowanie, kolorowanie, wycinanie, wydzieranie, sklejanie
  i wyklejanie, szycie i wyszywanie, modelowanie, origami itp.),
 • zajęcia muzyczne, ruchowe z elementami choreografii (zabawy taneczne, zabawy ruchowe przy muzyce itp.),
 • zajęcia sportowe (gry i zabawy sportowe, ćwiczenia gimnastyczne w sali i na boisku szkolnym, w sali gimnastycznej),
 • zajęcia czytelniczo – medialne (czytanie prasy dla dzieci, bajek, baśni, opowiadań, wierszy, oglądanie programów i filmów edukacyjnych itp.),
 • zajęcia wzbogacające posiadane wiadomości, profilaktyczne (rozmowa, pogadanka, gry dydaktyczne i edukacyjne, zabawy tematyczne, karty pracy itp.),
 • zajęcia inspirujące rozwój różnorodnych zainteresowań i pasji (zabawy tematyczne, konkursy, układanie i rozwiązywanie krzyżówek, zagadek itp.),
 • zajęcia w grupie, ćwiczenia grafomotoryczne (odrabianie prac domowych, karty pracy, gry dydaktyczne itp.),
 • gry i zabawy (gry i zabawy ruchowe w sali i na boisku szkolnym, gry dydaktyczne
  i edukacyjne, zabawy relaksujące itp.),
 • relaksujące, wyciszające (relaks przy muzyce, wypoczynek na materacach, zabawy wyciszające i relaksujące, dowolne zabawy dzieci, czytanie literatury dziecięcej itp.)
 • imprezy i uroczystości świetlicowe i szkolne.

Dodatkowo dla uczniów zapisanych do świetlicy zorganizowane są zajęcia rozwijające prowadzone przez nauczycieli:

 1. zajęcia sportowe: prowadzone przez nauczycieli wychowania fizycznego,
 2. zajęcia szachowe: prowadzone przez p. Monikę Czerniak (wychowawcę świetlicy).

Nauczyciele wychowawcy świetlicy:

 • Karolina Kapitańska – kierownik świetlicy,
 • Monika Czerniak,
 • Monika Murawska,
 • Marta Polna,
 • Ewa Mądra,
 • Joanna Romanowska,
 • Małgorzata Lenczewska.

Darowizna dla świetlicy

Zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazanie darowizny dla Świetlicy Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Kownackiej w Łomiankach. Zebrane środki przeznaczymy na zakup materiałów plastycznych i kreatywnych, zabawek, gier i pomocy edukacyjnych, z których korzystać będą nasi podopieczni.

Numer konta, na który można dokonywać wpłat:

86 8009 0007 0011 4677 2001 0102

Tytuł przelewu: Darowizna dla Świetlicy Szkoły Podstawowej nr 1im. Marii Kownackiej
w Łomiankach 2023/2024

regulamin