Zasady rekrutacji do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łomianki na rok szkolny 2018/2019

Plik do pobrania – ZASADY_REKRUTACJI_KLASY_I_2018-2019

Do klas I przyjmowane są:

  • dzieci 7 letnie (urodzone w 2011 roku) – objęte obowiązkiem szkolnym
  • dzieci 6 letnie (urodzone w 2012 roku) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli:

– dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo

– posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną założoną zgodnie z art. 168 ustawy Prawo oświatowe oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

AKTUALNOŚCI