tekst alternatywny
tekst alternatywny
REGULAMIN SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Kownackiej
REGULAMIN SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU2018-11-19T12:01:27+01:00

REGULAMIN SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU

Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach

 1. Postanowienia ogólne
 2. Wolontariat to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające

poza więzi rodzinne oraz koleżeńsko-przyjacielskie.

 1. Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być praktycznie każdy i może pracować wszędzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc.
 2. Szkolny Klub Wolontariatu ma za zadanie pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym,  wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.
 3. Szkolny Klub Wolontariusza jest wspólnotą niezależną , całkowicie bezinteresowną i otwartą na wszystkich, którzy chcą pomagać innym.
 4. Struktura
 5. Szkolny Klub Wolontariatu nie posiada szczególnie rozbudowanej struktury organizacyjnej.
 6. Członkami Szkolnego Klubu Wolontariatu może być młodzież szkolna, która respektuje zasady Klubu.
 7. Opiekunami Klubu zostają nauczyciele, którzy wyrażą chęć zaangażowania się w organizowanie i monitorowanie pracy wolontariuszy.

III. Cele i sposoby działania  

 1. Zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu oraz zaangażowanie ich w świadomą, dobrowolną i nieodpłatną pomoc.
 2. Przygotowanie młodzieży do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego.
 3. Łączenie, na poziomie szkoły i jej otoczenia, młodzieży chętnej do niesienia pomocy z osobami i środowiskami pomocy tej oczekującymi.
 4. Rozwijanie wśród młodzieży postaw: zaangażowania, otwartości, życzliwości, bezinteresowności i wrażliwości na potrzeby innych.
 5. Aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej,
 6. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.
 7. Promowanie idei wolontariatu w szkole.
 8. Włączanie się w pomoc w obsłudze lub organizowanie jednorazowych imprez o charakterze charytatywnym.
 9. Nawiązywanie współpracy z organizacjami i innymi klubami wolontariatu.
 10. Wolontariusze
 11. Wolontariuszem może zostać każdy, kto chce służyć innym.
 12. Działalność w Klubie opiera się na zasadzie dobrowolności.
 13. Członek Klubu kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych.
 14. Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw.
 15. Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony koordynatorów lub innych osób działających na rzecz Wolontariatu Szkolnego.
 16. Wolontariusz ma prawo do oczekiwania pozytywnych efektów swojej pracy licząc na współpracę osoby wspieranej. Dotyczy to w szczególności pomocy w nauce i przy odrabianiu lekcji, tak aby praca nie okazała się marnowaniem czasu.
 17. Członek Klubu wywiązuje się sumiennie z podjętych przez siebie zobowiązań
 18. Każdy członek Klubu systematycznie wpisuje do „Dzienniczka Wolontariusza” działania, w których aktywnie uczestniczył. Dokonywać wpisu mogą także koordynatorzy oraz osoba lub instytucja, na rzecz której wolontariusz działa.
 19. Członek Klubu systematycznie uczestniczy w pracy i spotkaniach Klubu.
 20. Każdy członek Klubu stara się aktywnie włączyć w działalność Klubu wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie oraz zgłaszać własne propozycje i inicjatywy.
 21. Każdy członek Klubu swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, godnie reprezentować swoją szkołę oraz być przykładem dla innych.
 22. Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy na rzecz wolontariatu uprzedzając odpowiednio wcześniej koordynatora Wolontariatu Szkolnego.
 23. Każdy członek Klubu ma obowiązek przestrzegać zasad zawartych w Kodeksie Etycznym oraz Regulaminie Klubu.
 24. Członek Klubu może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie Regulaminu Szkolnego Klubu Wolontariatu. O skreśleniu z listy decydują koordynatorzy Szkolnego Klubu Wolontariatu.
 25. V. Formy działania

Do form działania Klubu można zaliczyć:

 • zbiórki darów rzeczowych, żywności;
 • organizację/udział w akcjach charytatywnych;
 • organizację/udział w wydarzeniach sportowych, kulturalnych – koncerty, spektakle, przedstawienia;
 • promocję wolontariatu w środowisku szkolnym i lokalnym
 1. Nagradzanie wolontariuszy
 2. Nagradzanie wolontariuszy odbywa się na bieżąco oraz w ramach apelu podsumowującego pracę szkoły na zakończenie pierwszego okresu oraz roku szkolnego.
 3. Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla działalności wolontariusza.
 4. Formy nagradzania:
 • Pochwała koordynatora z wpisem do dzienniczka wolontariusza
 • Umieszczenie imiennej pochwały na gazetce szkolnej, stronie internetowej Szkoły
 • Pochwała Dyrektora na forum Szkoły.
 • Wręczenie Dyplomu uznania, Listu Pochwalnego.
 • List gratulacyjny do Rodziców.

VII. Działalność informacyjna

 • strona internetowa Szkoły
 • informacje na tablicy Szkolnego Samorządu Uczniowskiego
 • plakaty okazjonalne na terenie szkoły

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje wszystkich członków Szkolnego Klubu Wolontariatu.
 2. Zmiana regulaminu powinna być zatwierdzona przez członków Klubu.
 3. Rozwiązania Klubu może dokonać tylko Dyrektor Szkoły.
 4. Wolontariusze obchodzą 5 grudnia Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.

 

 

 

 

 

 

Załącznik 1 do Regulaminu Szkolnego  Klubu Wolontariatu

Zobowiązanie wolontariusza. 

Przystępując do Szkolnego Klubu Wolontariusza oświadczam, że znam i akceptuję jego cele oraz  zasady pracy. Zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu Szkolnego Klubu Wolontariatu oraz  sumiennego i bezinteresownego wykonywania powierzonych mi zadań.

 

Łomianki……………………….                               …………………………………

czytelny podpis wolontariusza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 2 do Regulaminu Szkolnego  Klubu Wolontariatu

Dzienniczek wolontariusza

Lp. Data               Rodzaj działania         Ilość godzin Podpis osoby odpowiedzialnej za działanie
         
         
         
         
         

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 3 do Regulaminu Szkolnego  Klubu Wolontariatu

 

 

KODEKS ETYCZNY WOLONTARIUSZA

Być pewnym

Zastanów się, dlaczego chcesz pomagać innym ludziom.

Być przekonanym

Nie oferuj swej pomocy, jeżeli nie jesteś przekonany o wartości tego, co robisz.

Być lojalnym

Zgłaszaj sugestie, nie „uderzaj” w innych.

Przestrzegać zasad

Nie krytykuj rzeczy, których nie rozumiesz. Może okazać się, że mają swoje uzasadnienie.

Mówić otwarcie

Pytaj o rzeczy, których nie rozumiesz. Nie pozwól, by tłumione wątpliwości i frustracje odciągnęły Cię od tego, co najważniejsze, bądź zmieniły w osobę stwarzającą problem.

Chętnie się uczyć

Rozszerzaj swoją wiedzę.

Stale się rozwijać

Staraj się wiedzieć jak najwięcej o Twojej organizacji i pracy.

Nie sprzeciwiać się kontroli nad sobą

Będziesz pracował lepiej i z większą satysfakcją, wykonując to, czego od Ciebie się oczekuje.

Być osobą na której można polegać

Praca jest zobowiązaniem. Wykonuj to, co zgodziłeś się zrobić. Nie składaj obietnic, których nie jesteś w stanie spełnić.

Działać w zespole

Znajdź dla siebie miejsce w grupie. Samotnik działający na własną rękę jest mało skuteczny.

 

 

 

 

 

Załącznik 4 do Regulaminu Szkolnego Klubu Wolontariatu

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY nr…………..

 

W dniu……………………w Łomiankach pomiędzy …………………………………………………………………………………………..

z siedzibą ………..…………………………………reprezentowaną przez……………………………………………………………………………

zwanym w dalszej części Korzystającym, a uczniem ………………………………………………………………,  Pesel…………………………….., adres zamieszkania:……………………………………………………………………………………….., zwaną/ym w dalszej części Wolontariuszem,

zostało zawarte porozumienie następującej treści:

 

 1. Korzystający i Wolontariusz zawierają porozumienie o współpracy w zakresie wykonywanych prac związanych z działalnością SKW określoną w Regulaminie Szkolnego Klubu Wolontariatu.
 2. Rozpoczęcie wykonania świadczeń strony ustalają na dzień …………………………………………….. a zakończenie na dzień …………………………………………………..
 3. Strony zgodnie ustalają, że porozumienie niniejsze obejmuje świadczenia o charakterze wolontarystycznym, które mają charakter bezpłatny.
 4. Korzystający zapewnia Wolontariuszowi bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania  świadczeń.
 5. Wolontariusz zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji w zakresie       wykonywanego porozumienia, a zwłaszcza informacji  związanych  z sytuacją socjalną i zdrowotną osób, na rzecz których świadczy pomoc.

6.W sprawach nie uregulowanych porozumieniem zastosowanie ma Kodeks Cywilny oraz Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 1. Porozumienie to może być rozwiązane z dwutygodniowym wypowiedzeniem.
 1. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym  dla każdej  ze stron.

 

…………………………………..                                                                                                     ……………………………

KORZYSTAJĄCY                                                                                                                       WOLONTARIUSZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgoda rodzica/prawnego opiekuna*

 

Ja niżej podpisana/y ………………………………………………………….…… (imię i nazwisko) legitymująca/y się dowodem osobistym ………………………………………………(seria i numer) wyrażam zgodę na udział będącego pod moją opieką prawną syna/córki/dziecka* w wolontariacie na rzecz……………………………………….

Nr telefonu kontaktowego lub adres e-mail rodzica/opiekuna prawnego*:……………

 

 

…………………………

Podpis, data

 

 

  

 

 

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU MAŁOLETNIEGO

Ja niżej podpisany/a niniejszym wyrażam zgodę na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunków poniżej wskazanego małoletniego, pozostającego pod moją opieką:

 

__________________________________________________________________________________________

(imię i nazwisko małoletniego)

 

w celu informowania o działalności______________________________________________(nazwa organizacji).

Niniejsza zgoda dotyczy – rozpowszechniania bez ograniczeń czasowych, terytorialnych lub liczby egzemplarzy, poprzez umieszczenie (w całości lub części) materiałów, na których wizerunki takie zostaną ewentualnie utrwalone (filmy, zdjęcia) w Internecie, w tym w szczególności w serwisie społecznościowym Facebook, stronie internetowej oraz w prasie i telewizji, wizerunku poniżej wskazanego małoletniego, pozostającego pod moją opieką, które utrwalone mogą zostać i oświadczam, że udzielam jej nieodpłatnie

______________________________________________ (nazwa organizacji).

 

________________________________________________________

Imię i nazwisko (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego małoletniego)

 

_______________________                         _______________________

Miejscowość                                                                        Data

 

 

 

 

 

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH MAŁOLETNIEGO

Ja niżej podpisany/a niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych poniżej wskazanego małoletniego, pozostającego pod moją opieką zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do danych osobowych i możliwości ich poprawiania. Dane osobowe będą pozyskane wyłącznie w celach związanych z działalnością Szkolnego Klubu Wolontariatu.

Administratorem bazy danych osobowych jest ___________________________________ (nazwa organizacji), której siedziba mieści się w ___________________________________ (adres organizacji.

Zostałem/am poinformowany/a o możliwości przekazania danych osobowych poniżej wskazanego małoletniego, pozostającego pod moją opieką partnerom ___________________________________ (nazwa organizacji),  z nią współpracujących i dla celów związanych z jej działalnością.

 

__________________________________________________________________________________________

(imię i nazwisko małoletniego)

 

__________________________________________________________________________________________

Imię i nazwisko (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego małoletniego*)

 

_______________________                         _______________________

Miejscowość                                                                        Data