tekst alternatywny
tekst alternatywny
Kodeks zachowania wf – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Kownackiej
Kodeks zachowania wf2017-04-05T08:34:55+02:00

Kodeks zachowania wf pdf

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Kownackiej w Łomiankach Strona 1
KODEKS BEZPIECZNEGO ZACHOWANIA SIĘ NA LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W ŁOMIANKACH
I. ZAŁOŻENIA KODEKSU
Chcemy, by wszyscy uczniowie czuli się w naszej szkole bezpiecznie i wiedzieli jak radzić sobie w codziennych sytuacjach. Wdrażamy ich do odpowiedzialności za własne zachowanie oraz kształtujemy postawy prospołeczne. Chcemy, aby nasi uczniowie byli empatyczni i umieli dostrzegać potrzeby innych.
Opracowane przez nauczycieli wychowania fizycznego zasady i normy służą: kształtowaniu u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, określeniu, co jest dopuszczalne, a jakich zachowań nie akceptujemy na lekcjach wychowania fizycznego oraz jakie wiążą się z tym konsekwencje, zapobieganiu wszelkiej dyskryminacji, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa uczniów na lekcjach wychowania fizycznego oraz po niej, integracji społeczności szkolnej.
II. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA KODEKSU
1. Kodeks bezpiecznego zachowania na lekcji wychowania fizycznego upowszechniony jest na stronie internetowej szkoły oraz w gablocie przy sali gimnastycznej.
2. Na początku roku szkolnego nauczyciele wychowania fizycznego zobowiązani są do przedstawienia uczniom postanowień kodeksu.
3. Nauczyciel wychowania fizycznego zawiera kontrakt z uczniami odnośnie przestrzegania zasad kodeksu, o czym wychowawca danej klasy informuje rodziców na pierwszym zebraniu.
4. Przynajmniej raz w semestrze podczas apelu samorządowego dokonuje się podsumowania zachowania uczniów w nawiązaniu do postanowień kodeksu.
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Kownackiej w Łomiankach Strona 2
III. OGÓLNE ZASADY ZACHOWANIA UCZNIÓW OBOWIĄZUJĄCE NA LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORAZ KONSEKWENCJE ICH NIEPRZESTRZEGANIA
1. Na lekcji wychowania fizycznego zabronione są wszelkie działanie agresywne (bicie, kopanie, szarpanie, popychanie, poniżanie, znęcanie się, przezywanie, wyśmiewanie się, niszczenie) oraz podżeganie do agresji.
2. Nie korzystamy z telefonów komórkowych w czasie trwania zajęć.
3. Nie używamy wulgarnych słów, zwrotów i gestów.
4. Staramy się być dla siebie mili i koleżeńscy, nie izolujemy uczniów nieśmiałych lub zalęknionych.
5. Konflikty rozwiązujemy pokojowo, bez agresji.
6. Nie chowamy cudzych rzeczy i nie bierzemy ich bez pozwolenia. Jesteśmy uczciwi i prawdomówni.
7. Dbamy o zdrowie własne i innych.
8. Informujemy dorosłych o wszystkich sytuacjach zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu.
9. Okazujemy szacunek koleżankom, kolegom, nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły.
10. Używamy zwrotów grzecznościowych: dzień dobry, do widzenia, przepraszam.
11. Uczeń jest zdyscyplinowany na lekcji.
12. Nie obrażamy nauczyciela.
13. Dbamy o porządek na salach gimnastycznych, w szatniach oraz w otoczeniu sali gimnastycznej.
14. Nie niszczymy sanitariatów, sprzętu szkolnego, pomocy dydaktycznych. O zaobserwowanych aktach wandalizmu informujemy osobę dorosłą.
15. Nie wchodzimy i nie wychodzimy samodzielnie z sali.
16. Po dzwonku, uczniowie z klas IV – VI ustawiają się w spokoju przed własną szatnią
17. Nie przerywamy, gdy ktoś mówi, nie kwestionujemy decyzji sędziego, nie podważamy decyzji nauczyciela.
18. Nie wyśmiewamy wypowiedzi innych, każdy ma prawo do własnego zdania.
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Kownackiej w Łomiankach Strona 3
W przypadku nieprzestrzegania przez ucznia wyżej wymienionych zasad w sposób rażący obowiązują następujące procedury postępowania:
a. rozmowa z uczniem, z ewentualnym wpisem do dzienniczka ucznia
b. jeżeli sytuacja tego wymaga – rozmowa z klasą
c. w przypadku braku poprawy w postawie ucznia następują czynności:
− informacja do wychowawcy klasy
− informacja do pedagoga szkolnego/psychologa szkolnego
− spotkanie z rodzicami.
IV. DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE
KONKRETNE SYTUACJE NIEPRZESTRZEGANIA KODEKSU
KONSEKWENCJE
bicie, kopanie, szarpanie, popychanie, poniżanie, znęcanie się, przezywanie, wyśmiewanie się, niszczenie
Wykluczenie z gry na czas 3 minut
korzystanie z telefonu komórkowego na lekcji
Zabranie telefonu i przekazanie do sekretariatu szkoły
wulgarne słowa, zwroty i gesty
Uwaga w dzienniczku
niekoleżeńskie postawy wobec współćwiczących
Przerwanie lekcji i rozmowa z grupą
bójka
Uwaga w dzienniczku, zgłoszenie zdarzenia do wychowawcy
naruszenie rzeczy osobistych innych uczniów
Uwaga w dzienniczku ucznia, zgłoszenie wydarzenia wychowawcy klasy, poniesienie ewentualnych kosztów
niezdyscyplinowanie ucznia na lekcji
Uwaga słowna, następnie uwaga w dzienniczku ucznia
nieposzanowanie sprzętu sportowego, pozostawienia nieporządku na salach, w szatniach i otoczeniu sali
Posprzątanie, poniesienie ewentualnych kosztów zniszczeń sprzętu, dyżur porządkowy na następnej lekcji
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Kownackiej w Łomiankach Strona 4
niewłaściwe zachowanie uczniów przed rozpoczęciem lekcji
Skrócenie czasu gry na danej lekcji o 10 minut
kwestionowanie decyzji sędziego
Wykluczenie z gry na czas 5 minut
podważanie decyzji nauczyciela
Uwaga w dzienniczku
wejście i wyjście samowolne z sali
Uwaga w dzienniczku, zgłoszenie zdarzenia wychowawcy klasy
obraża nauczyciela
Uwaga w dzienniczku, zgłoszenie zdarzenia wychowawcy klasy i pedagoga szkolnego, wykluczenie z najbliższych rozgrywek międzyklasowych
niewłaściwe zachowania ucznia mimo wcześniej podjętych działań wychowawczych
Wykluczenie ze wszystkich rozgrywek międzyklasowych oraz dodatkowych zajęć sportowych SKS